ANBI gegevens

Naam stichting: Enactus Utrecht

RSIN: 816853484

KvK: 30211782

Contactgegevens:

Stichting Enactus Utrecht

communicatie@enactusutrecht.nl

www.enactusutrecht.nl

Doelstelling:

Stichting Enactus Utrecht heeft ten doel het opleiden van studentvrijwilligers tot de verantwoorde en ondernemende leiders van de toekomst. De stichting tracht haar doel te bereiken door handvatten te bieden aan studenten om te ondernemen en ze positieve impact te laten maken op hun omgeving met als uitgangpunt de Sustainable Development Goals van de VN. Hierdoor ontstaan er verbindingen op lokaal niveau tussen onderwijs, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en lokale overheden om de leef kwaliteit te bevorderen voor inwoners van het betreffende gebied. De studentvrijwilligers krijgen trainingen omtrent persoonlijke-, professionele- en ondernemerschapsontwikkeling om het ultieme doel te bereiken. Hiermee helpt Enactus Utrecht ook met de overbrugging van de kloof tussen studenten enerzijds, en het bedrijfsleven en overheid anderzijds.

Beleid:

Statuten

Huishoudelijk reglement

Meerjarig adviesrapport 2019-2022

Jaarplan 2020-2021

Bestuur:

Nina Kuipers – Voorzitter – voorzitter@enactusutrecht.nl

Fanny van den Dijssel – Vicevoorzitter en penningmeester – penningmeester@enactusutrecht.nl

Puck van Tussenbroek – Marketing manager – marketing@enactusutrecht.nl

Avelyn Beekink – HR manager – hr@enactusutrecht.nl

Lotte van den Brink – Evenement manager –events@enactusutrecht.nl

Songa Jansen – Externe relaties en acquisitiemanager – extern@enactusutrecht.nl

Beloningsbeleid:

Bestuursleden van Enactus Utrecht ontvangen op aanvraag een bestuursbeurs namens de Universiteit Utrecht. Dit is geen tegenprestatie voor de bestuursactiviteiten, maar ter compensatie voor (eventuele) studievertraging als gevolg van het bekleden van een bestuursfunctie. Naast het bestuur heeft de stichting vrijwilligers die werk verzetten als studentondernemer en een Raad van Advies, die genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Annual report 18/19

Annual report 19/20

Financiële verantwoording

Begroting specificatie