PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STICHTING ENACTUS UTRECHT  

Stichting Enactus Utrecht – Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht – is een studentenplatform voor sociaal en duurzaam ondernemerschap in Utrecht. In dat kader verwerkt, gebruikt en bewaart zij persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplaats. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

VAN WIE EN HOE LANG VERWERKT STICHTING ENACTUS UTRECHT PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken de persoonsgegevens die jij rechtstreeks aan ons verstrekt. Dit zijn over het algemeen contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de met jou nog te sluiten of gesloten (vrijwilligers)overeenkomst. Wij maken daarbij onderscheid tussen de volgende categorieën:

  1. Sollicitanten. Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond in het werk van Enactus Utrecht en die een contact formulier hebben ingevuld. Deze gegevens worden gedurende en tot maximaal vier weken na afloop van het sollicitatietraject door Enactus Utrecht bewaard.

  2. Vrijwilligers. De persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van de met jou gesloten vrijwilligersovereenkomst bewaard.

  3. Alumni. Indien jij bij het einde van de met jou gesloten vrijwilligersovereenkomst als alumni verbonden wil blijven aan Enactus Utrecht, bewaren wij jouw contactgegevens gedurende de looptijd van jouw alumni relatie met Enactus Utrecht.

  4. Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij fondsen, gemeenten en leveranciers werken. Deze contactgegevens worden gedurende de looptijd van de betreffende samenwerking bewaard.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG?

Enactus Utrecht is een studentenorganisatie voor sociaal en duurzaam ondernemerschap in Utrecht. Enactus Utrecht verwerkt persoonsgegevens om de bij haar aangesloten vrijwilligers te kunnen ondersteunen bij hun uitdagingen om maatschappelijke problemen aan te pakken, zodat een betere en duurzame wereld mogelijk wordt gemaakt. Enactus Utrecht brengt vrijwilligers in dat verband in contact met Utrechtse onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en haar internationale netwerk. Ook gebruikt Enactus Utrecht persoonsgegevens voor statistische doeleinden om inzage te verkrijgen in het aantal vrijwilligers, haar doelgroepen en daarmee gepaard gaande aandachtspunten.

Enactus Utrecht verwerkt jouw persoonsgegevens om de afspraken uit de met jou gesloten overeenkomst of andersoortige relatie, te kunnen naleven. Zo worden jouw persoonsgegevens gebruikt om contact te kunnen houden over de te verrichten werkzaamheden en geplande activiteiten en om onze administratie op orde te houden. Zonder communicatie met partners, vrijwilligers, onderwijsinstellingen, gemeenten, fondsen en andere belanghebbenden zou Enactus Utrecht haar werk niet kunnen doen.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. Enactus Utrecht heeft een gerechtvaardigd belang om via (online) campagnes de zichtbaarheid van Enactus Utrecht te vergroten en de interesse van potentiële partners te wekken. Daar waar noodzakelijk vragen wij toestemming om je te informeren. Wil je hiervoor niet langer benaderd worden? Dat kun je te allen tijde aangeven door onderaan betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken of door te mailen naar hr@enactusutrecht.nl.

WIE KAN MIJN PERSOONSGEGEVENS INZIEN?

Indien jij als vrijwilliger of alumni staat ingeschreven bij Enactus Utrecht, hebben de bestuursleden van Enactus Utrecht, de andere vrijwilligers bij Enactus Utrecht en het bestuur van de Stichting Enactus Nederland toegang tot jouw contactgegevens. Persoonsgegevens die wij verwerken met administratieve doeleinden, zoals bijvoorbeeld betaalinformatie kan alleen worden ingezien door het bestuur van Enactus Utrecht en het bestuur van Enactus Nederland. Persoonsgegevens van sollicitanten kunnen ook alleen worden ingezien door het bestuur van Enactus Utrecht.

Tijdens activiteiten van Enactus Utrecht of gelieerd aan Enactus Utrecht, kan beeld- en/of audiomateriaal worden gemaakt. Dit materiaal kan voor promotiedoeleinden ook via social media kanalen worden gedeeld. Deze kanalen zijn beperkt toegankelijk.

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS UITGEWISSELD MET ANDERE ORGANISATIES?

In principe delen wij jouw persoonsgegevens niet met derden. Er kunnen echter wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan Enactus Utrecht jouw persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak Enactus Utrecht bijvoorbeeld verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen.


WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN HEEFT ENACTUS UTRECHT GETROFFEN?

Enactus Utrecht heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Enactus Utrecht zorgt bijvoorbeeld dat de systemen waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen zo goed mogelijk zijn beveiligd. Enactus Utrecht kan voor het verwerken van jouw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners (verwerkers) die wij inschakelen. Enactus Utrecht werkt bijvoorbeeld met verwerkers die de hostingdiensten en de ICT-ondersteuning aan ons leveren. Met deze verwerkers sluiten wij in dat geval een verwerkersovereenkomst, waarin deze verwerkers garanderen te zullen voldoen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt.


KAN IK CONTROLEREN WELKE INFORMATIE ENACTUS UTRECHT OVER MIJ BEWAART?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie Enactus Utrecht over jou bewaart, kun je contact met ons opnemen via hr@enactusutrecht.nl. Als jij vindt dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of dat het niet nodig is dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt, dan kan jij een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij de afdeling Human Resources. Ook heb jij het recht om bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te maken en heb jij het recht op gegevensoverdracht. Voor zover Enactus Utrecht gegevens van jou verwerkt op grond van een door jou verleende toestemming, heb jij steeds het recht deze toestemming in te trekken. Indien jij één of meer van bovenstaande verzoeken stuurt, zal de afdeling Human Resources zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek informatie verstrekken over de acties die zijn ondernomen.

Vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Enactus Utrecht kunnen per e-mail worden gestuurd naar hr@enactusutrecht.nl.  


WIE HOUDT ER TOEZICHT?

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of organisaties regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens naleven. Indien jij meent dat Enactus Utrecht zich niet aan de geldende regelgeving houdt, horen wij dat graag zodat wij dit in overleg kunnen oplossen. Daarnaast heb jij altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACY BELEID

De regelgeving op het gebied van privacy verandert regelmatig. Het privacybeleid van Enactus Utrecht is hierdoor nooit helemaal klaar. Enactus Utrecht kan deze verklaring daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij jou daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier kenbaar. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kan je steeds terugvinden op onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 juni 2019.